Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

"ХЪС" ООД съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИЕОПП е изготвено искане по Приложение №4 и информация по чл.8а от Наредбата за ЕО свързани с инвестиционно предложение: "ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона-Юг, гр. Девня и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от Автоматична газ регулираща станция –Девня (АГРС-Девня), находяща се в ПИ 20482.253.32, местност „Сиври баир" по КККР на землището на гр. Девня, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД до ПИ 20482.505.677, идентичен с ПИ 20482.505.534 по КККР на гр. Девня".

Информацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 14.05.2021 г. до 28.05.2021 г. от 10:00 до 16:00 в офиса на "ХЪС" ООД на адрес: Общ. Девня, гр. Девня, Промишлена зона- Юг, ул. „Индустриална" № 28изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност