Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

„ХЪС" ООД уведомява за инвестиционно предложение: „ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона - Юг, гр. Девня и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от газорегулираща станция (ГРС) – Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, местност „Сиври баир" по КККР на землището на гр. Девня, собственост на „Булгар трансгаз" ЕАД до ПИ 20482.505.534 по КККР на гр. Девня"

Информацията за проекта е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 15:30 часа в „ХЪС" ООД – База Девня / Промишлена зона – Юг, гр. Девня.

За контакт: тел. 0886 24 88 66изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност