СЪОБЩЕНИЕ

от

„ХЪС СТИЙЛ" ЕАД,

на основание чл. 95. ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9. ал, 1-5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, осигурява провеждането на Консултации с обществеността, относно процедура по предстоящо изготвяне на Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Уведомяваме Ви, че „ХЪС СТИЙЛ" ЕАД, гр. Пловдив, стартира процедура по изготвяне на Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на завод, за производство па горещо валцувани плоски продукти" в част от поземлен имот № 20482.505.677, с площ 1 018 522 кв. м. и трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, стар номер 534, парцел I, в землището на град Девня, община Девня, област Варна. Частта от имота за целите на инвестиционното предложение е с площ 970 321.44 кв. м.

Съгласно Писмо на РИОСВ-Варна с техен Изх. № 26-00-4862/25/ от 11.04.2022 г. за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

На този етап от процедурата предстои разработване на Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда, за горецитираното инвестиционното предложение.

С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме от Вас в едномесечен срок /от 09.05.2022 г. до 10.06.2022 г./ да ни изпратите вашите становища, мнения и препоръки относно съдържанието и обхвата на заданието. Ако в посочения срок, не бъдат получени становища, мнения и препоръки приемаме, че нямате такива и изразявате положително становище съгласно чл.69, ал. 2 от АПК.

За въпроси, препоръки и информация:

Лице за контакт: Димитър Сотиров, упълномощен представител на „ХЪС СТИЙЛ" ЕАД

Адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров", срещу № 46

тел.: +359 899 914 040

e-mail: access@multi-ecoconsult.com

Характеристика на ИП ХЪС СТИЙЛ ЕАДизпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност