На 28.12.2017г. „ХЪС" ООД, в качеството си на бенефициент, сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, Приоритетни оси: Енергийна и ресурсна ефективност с наименование на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", Код на процедура BG16RFOP002-3.002.

Проектът е с наименование „Повишаване на енергийната ефективност в ХЪС ООД" и със срок на изпълнение 24 мес., считано от датата на подписване на договора до 28.12.2019г. Проектът е на обща стойност 4 883 100.00 лв., от които 50% от разходите, равняващи се на 2 441 550.00 лв. представляват самофинансиране от бенефициента, а останалите 50%, представляват безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 075 317.50 лв., европейско финансиране и 366 232.50 лв. национално финансиране.

Кратко описание на проекта/информацията

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на Линия за тръби за директно формоване за размери 80х80-200х200mm/t3-10mm. С цел повишаване на енергийната ефективност, в производствения обект ще се внедри Система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, Система за оползотворяване на отпадна енергия и ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност при крайното енергийно потребление на „ХЪС" ООД, което, от своя страна, да доведе до повишаване на производствения капацитет и до постигане на по-устойчив растеж, както на ниво отделно производствено предприятие, така и като цяло за икономиката. Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Проектът е съществен принос към намаляване на разходите за производство на единица продукция, въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и постигане на по-устойчиво и по-ефективно производство в дългосрочен план.

Цел/и на проекта/информацията

Обща цел на проекта: Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „ХЪС" ООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Специфични цели: - Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции в материални и нематериални активи; - Увеличаване ефективността на дружеството чрез намаляване потреблението на енергия; - Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез използване на рециклирани суровини; - По-ефективно използване на наличните източници на енергия, както и други въздействия, свързани с околната среда чрез въвежда е сертифициране на Системи за енергийно управление ISO 50001:2011. Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: "Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката". Проектното предложение съответства на принципа на ефективност и ефикасност, като заложените дейности съответстват на целите на оперативната програма и водят до постигане на специфичната цел и резултати на Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност", Специфична цел 3.1. "Намаляване на енергийната интензивност на икономиката" на ОПИК и в съответствие с Националната енергийна стратегия до 2020 г. и Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020. Проектът включва дейности с потенциал за енергийни спестявания, на база енергиен одит, като с това се очаква изпълнението му да допринесе за енергийни спестявания от производството на електрозаварени тръби.
изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност